Distinguished Names,Relative Distinguished Names,Canonical Name

  • LDAP distinguished name (Aranan İsim)
  • LDAP Relative Distinguished Name (Asil Aranan İsim)
  • Canonical Name(Takma İsim)

Distinguished Name:Bir nesneyi benzersiz bir şekilde bulunduğu konum içerisinde tanımlayan isimdir.Kısaca DN olarak ifade edilir. Örneğin,  kurt.local isimli bir domain altında olusturdugunuz Kullanicilar isimli bir OU içinde açtığınız “Ahmet1 kurt” isimli bir kullanıcı için Distinguished Name(DN)  CN=ahmet1 kurt,OU=Kullanicilar,DC=kurt,DC=local Distinguished Name Active Directory Forest yapısında benzersizdir. Yani ayni dn’e sahip iki farklı nesne bulunmaz.

DN el ile yazmak istemiyorsak Kullanıcının Properties – Attribute Editor alanından DN Attribute alanını bularak bu sözdizimini alabiliriz.

Burada kullanılan CN=Common Name OU=Organizational Unit DC=Domain Controller anlamındadır.

CN: Grup ve kullanıcı adları tanımlamalarında kullanılır
OU: Organization Units tanımlamalarında kullanılır.
DC: Domain hiyerarşisini belirler. Tüm DNS akışı tek tek yazılır. Örneğin: Domain adı kurt.local ise, DC=kurt, DC=local şeklinde belirtilir.


Başka bir örnek verelim;
“Ahmet1 Kurt” isimli kullanıcı, “Kullanicilar” isimli Organizal Units içinde bulunsun ve bağlı bulunduğu Domain adı “kurt.local” olsun.
Bunun Distingushed Name yazılımı aşağıdaki şekilde olacaktır: CN=Ahmet1 Kurt, OU=Kullanicilar, DC=kurt, DC=local


Relative Distinguished Name: LDAP distinguished name içerisinde yer alır ve objeye ait eşsiz(unique) tanımlamayı kapsar. Yani, bu Active Directory içinde belirtilen Domain içinde tektir.
Örneğin;
CN=Ahmet1 KURT, OU=Kurt, DC=local,  Yazılımında kurt.local içinde tek olan yani; Relative Distingished Name; ahmet1 kurt ‘dir. En son yazılan değer, her zaman tek değerdir. Ondan dolayı mükerrer olamaz.

Relative Distinguished Name: Distinguished Name içerisinde asıl belirtilmek istenen nesne adına Relative Distinguished Name adı verilir. Örneğin distinguished name’i cn=Ahmet1 kurt, OU=Kullanicilar,DC=kurt,DC=local olan bir objenin relative distinguished name’i cn=Ahmet1 Kurt ‘dır. Yani bizim burada asil belirtmek istediğimiz obje olan Ahmet1 Kurt RDN(Relative Distinguished Name) ‘dir.

LDAP API, ayırt edici adıyla ( DN ) bir LDAP nesnesine başvurur . Bir DN virgül ile bağlı göreli ayırt edici isim (RDN) bir dizidir. Aslında virgülle ayrılmış her alan RDN temsil etmektedir.

Bir RDN , attribute = value formundaki ilişkili bir değere sahip bir niteliktir ; normalde bir UTF-8 string biçiminde ifade edilir. Aşağıdaki tabloda tipik RDN öznitelik türleri listelenmiştir.

Sistem yöneticileri Relative Distinguished Name ve Disitinguished Name’leri özellikle, yönetimsel scriptler veya komut satırından yönetim yaparken ya da uygulama geliştirme platformlarından active directory içerisindeki nesnelere erişirken kullanırlar.

Canonical Name: LDAP Distinguished Name ile ayni sözdizimine(syntax) sahiptir, fakat gösterim tipi (notation) farklıdır.kurt.local domaini içerisinde bulunan ahmet1 isimli bir OU için Canonical Name, cozumpark.local/ahmet1 seklindedir. Administrator kullanıcıları canonical isimleri bazı yönetimsel araçlarda kullanırlar. Amaç yönetimsel araç içerisinde hiyerarşiyi göstermektir.

Object Class Naming Attribute Display Name Naming Attribute LDAP Name
user Common-Name cn
organizationalUnit Organizational-Unit-Name ou
domain Domain-Component dc