Add Exchange Distribution Group Member with Powershell

Exchange Powershell grubuna powershell üzerinden üye eklemek için; Liste olarak alınan kullanıcı listesi eklenir. Tek bir kullanıcı eklenecekse Foreach döngüsü içindeki komut kullanılabilir. Bu işlemleri yapmak için gerekli yer Exchange Management Shell’dir. Fakat bu işlemi Powershell ISE üzerinden gerçekleştirilmektedir. İlgili Exchange Management Shell kütüphanesi, Powershell ISE alanına alınarak yapılmaktadır.

Bu komut Exchange management Shell içindeymiş gibi gerekli komutları Powershell ISE içinde çalıştırmayı sağlayacaktır.

#Powershell ISE içinde Exchange Management Shell Komutlarının çıkması için gerekli komut
. 'C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\bin\RemoteExchange.ps1'; Connect-ExchangeServer -auto -ClientApplication:ManagementShell
#Gruba eklenecek kişi listesinin kullanıcı adlarını alıyorum. Bu alanda title içinde Company ile başlayanları filtreliyorum.
$grpMembers =  (Get-ADUser -Filter  {Enabled -eq $true -and title -like "Company*" }  -SearchBase "OU=OuName,DC=Domain,DC=Name" -Properties "Title","Enabled" | select SamAccountName).SamAccountName

#Alınan grup listesini Foreach ile ilgili gruba ekliyorum. Eğer sadece 1 kişi eklenecekse  $grmbr yerine kullanıcı adı yazılabilir.

foreach ($grmbr in $grpMembers)
{
Add-DistributionGroupMember -Identity "GroupName" -Member $grmbr
}