Disk Dosya Boyutu Kontrol Sorgulama Powershell Scripti

C ve D diskinde dosyaların genel boyutlarını çıkartan powershell scripti.

$targetfolder='C:\'
$dataColl = @()
gci -force $targetfolder -ErrorAction SilentlyContinue | ? { $_ -is [io.directoryinfo] } | % {
  $len = 0
  gci -recurse -force $_.fullname -ErrorAction SilentlyContinue | % { $len += $_.length }
  $filesCount = (gci -recurse -force $_.fullname -File -ErrorAction SilentlyContinue | Measure-Object).Count
 $dataObject = New-Object PSObject -Property @{
    Folder = $_.fullname
    SizeGb = ('{0:N3}' -f ($len / 1Gb)) -as [single]
    filesCount=$filesCount
  }
  $dataColl += $dataObject
  }
$dataColl | Out-GridView -Title "Dosya boyutlari"

Program Çıktısı: