Hedef IP belirterek Uzun Süreli Pingleme İşlemi

Kodlar .bat olarak kayıt edilmeli. Hedef IP adresi zaman kaydı tutularak pingleme işlemi yapılır. -l 9999 değişkeni ile paket boyutu büyük ayarlandı, istenmiyorsa kaldırılabilir. Log dosyası oluşturacaktır.

@echo off

set saat=%time:~0,2%
if %saat% LSS 10 set saat=0%saat:~1,1%
set /p host=host Address: 
set logfile=Log_%host%%date:~10,4%%date:~7,2%%date:~4,2%%saat%00.log

echo Target Host = %host% >%logfile%
for /f "tokens=*" %%A in ('ping %host% -n 1 -l 9999') do (echo %%A>>%logfile% && GOTO Ping)
:Ping
for /f "tokens=* skip=2" %%A in ('ping %host% -n 1 -l 9999') do (
    echo %date% %time:~0,2%:%time:~3,2%:%time:~6,2% %%A>>%logfile%
    echo %date% %time:~0,2%:%time:~3,2%:%time:~6,2% %%A
    timeout 1 >NUL 
    GOTO Ping)