Search Inside User memberof – Kullanıcı Grup Üyelikleri içinde Arama

Kullanıcının üye olduğu tüm grupları listelemek ve gerekirse bu grup adını içeriyorsa filtreleme yapmak için gerekli ps kodu;

#userlist filter and search
$UserNames=(Get-ADUser -Filter * -SearchBase “OU=Users,DC=kurt,DC=local” | select samAccountName).samAccountName

foreach ($name in $UserNames)
{
#userlist get username
$grup = (Get-ADPrincipalGroupMembership -identity $name | select Name).Name

#user memberof name search in
foreach($gr in $grup)
{
if($gr.Contains(“vpn_”))
{
Write-Host -ForegroundColor White “************************************************”
Write-Host -ForegroundColor Cyan $name
Write-Host -ForegroundColor Red $gr
Write-Host -ForegroundColor White “************************************************”
Write-Host ” “
}#if tag
}#group foreach
}#userlist