Paylaşımdan Eklenmiş Yazıcıyı Silme

Aşağıdaki script kullanılarak paylaşım üzerinden eklenmiş olan tek bir yazıcı silinebilir.Örneğimizde,\\PrintServer\Hpyolundaki yazıcıyı sildik.İçeriği notepad’e atıp, uzantısını .VBS olarak kaydedip çalıştırabilirsiniz.

Option Explicit
On Error Resume Next
Dim objNetwork, strUNCPrinter
strUNCPrinter =\\PrintServer\Hp

Set objNetwork = CreateObject(“WScript.Network”)
objNetwork.RemovePrinterConnection strUNCPrinter

Wscript.Quit

Bu script kullanılarakise , paylaşım üzerinden eklemiş olduğunuz bütün yazıcıları kaldırabilirsiniz.İçeriği notepad’e atıp, uzantısını .VBS olarak kaydedip çalıştırabilirsiniz.

strComputer = “.”

Set objWMIService = GetObject(“winmgmts:\\” & strComputer & “\root\cimv2″)

Set colInstalledPrinters = objWMIService.ExecQuery _
(“Select * From Win32_Printer Where Network = True”)

For Each objPrinter in colInstalledPrinters
objPrinter.Delete_
Next