Powershell ile Kullanıcıların Hangi Gruba Üye Olduklarını Bulma

Active directory üzerinde powershell ile kullanıcıların hangi gruba üye olduklarını görebiliriz.

Ps indirme linki: https://yadi.sk/d/rtlbM3Xe-bIQsw

PS Kodları: Bulunduğu dizine giderek .\Ps-Ismi olarak yazarak çalıştırabiliriz.

[CmdletBinding(SupportsShouldProcess=$True)]
Param(
[Parameter(Mandatory = $True)]
[String]$Kullanici
)
Import-Module ActiveDirectory
If ($Kullanici ) {
$Kullanici = $Kullanici .ToUpper().Trim()
$Res = (Get-ADPrincipalGroupMembership $Kullanici| Measure-Object).Count
If ($Res -GT 0) {
Write-Output “`n”
Write-Output “The User $UserName Is A Member Of The Following Groups:”
Write-Output “===========================================================”
Get-ADPrincipalGroupMembership $UserName | Select-Object -Property Name, GroupScope, GroupCategory | Sort-Object -Property Name | FT -A
}
}

Ekran Çıktısı: