Task Manager ile Web Sayfası Tetikleme

Windows Task manager üzerinde belirli zamanlarda sayfa tetiklenmesini istiyorsak, aşağıdaki kodları *.vbs uzantılı olarak kayıt edip Task Manager üzerinden istediğimiz tarih, saatte script’i göstererek tetiklenme işlemini sağlayabiliriz. (Script yöntemi çalışıyor)

sSrcUrl = "http://yourdomain.com/yourfile.aspx"
 sDestFolder = "C:\yourfolder\"
 sImageFile = "filename.txt"
 set oHTTP = WScript.CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP")
 oHTTP.open "GET", sSrcUrl, False
 oHTTP.send ""
 set oStream = createobject("adodb.stream")
 Const adTypeBinary = 1
 Const adSaveCreateOverWrite = 2
 oStream.type = adTypeBinary
 oStream.open
 oStream.write oHTTP.responseBody
 oStream.savetofile sDestFolder & sImageFile, adSaveCreateOverWrite
 set oStream = nothing
 set oHTTP = nothing
 WScript.Echo "Done..."

Diğer kullanabileceğimiz Kod:

Program Alanına:cmd

Komut Alnına: /c start http://ahmetkurt.com.tr

Bu değerleri Task Manager üzerinde yeni bir görev oluşturarak girebiliriz.